Documents

Per tal de que ens conegueu una mica més, aquí podeu trobar:

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

Podeu consultar el nostre Projecte Lingüístic de Centre en el que s’especifica el tractament que l’escola fa de les tres llengües: català, castellà i anglès.

També podeu veure les NOFC.  Són  les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del Projecte Educatiu. És el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura, defineix els vincles, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola, fixa els procediments, adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre.

Per últim trobareu una mostra de la Carta de Compromís que tots heu signat.