Projecte educatiu

L’escola Salarich té com a objectiu educar i formar nous ciutadans de manera que esdevinguin responsables, solidaris, respectuosos i competents en habilitats socials.

És transmissora de la cultura, les tradicions i la llengua pròpia del país en tots els àmbits educatius respectant les cultures pròpies de cada família.

Promovem iniciatives orientades a millorar diferents aspectes:

  • Adequar les metodologies a la realitat de cada alumne de manera que es millora el grau d’assoliment de les competències bàsiques.
  • Fomentar el coneixement i l’ús de la llengua i la cultura catalana així com treballar per  la integració de l’alumnat nouvingut i les seves famílies.
  • Promoure l’ús de les TIC.
  • Contribuir a l’assoliment d’un bon nivell d’habilitats socials.

 

L’escola Salarich vol ser un centre emprenedor i integrat a l’entorn que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives. Al mateix temps pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes.

 

“L’educació no consisteix en omplir un càntir sinó encendre un foc.”

William Butler Yeats