Trets d’identitat

A la nostra escola entenem que hem de facilitar els recursos i les eines necessàries per a l’assoliment de les competències bàsiques precises per a l’adquisició dels aprenentatges i el desenvolupament personal i social.

Per això creiem que la nostra manera de treballar ha de ser:

 • Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne.
 •  Personalitzada: tenint en compte les necessitats de cada alumne.
 • Investigadora: que permet a l’alumne mitjançant l’observació, l’experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.
 • Significativa: que incorpori en els processos d’aprenentatge els coneixements que l’alumne va consolidant.
 • Globalitzadora: que desenvolupi en l’alumne la capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos.
 • Sostenible: que inculqui el respecte als recursos naturals del planeta i promogui l’ecologia, el reciclatge i el consum responsable.

SOM:

Escola catalana:

L’escola és transmissora de la cultura, les tradicions i la llengua pròpies del país. El català és la llengua vehicular del centre, i és la llengua utilitzada en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, comuna en les classes i els materials utilitzats, reunions i diferents activitats.

Escola aconfessional i pluralista:

Respecta les diferents maneres de pensar, les creences i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socialment dignes de la comunitat on viuen.

Escola coeducadora i no-sexista:

Educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de gènere.

Escola solidària i tolerant:

Educa per a la justícia, la solidaritat i la no discriminació. Ajuda a conèixer els propis sentiments, exterioritzar-los i a gestionar-los adequadament per tal de formar persones, amb auto estima, emocionalment equilibrades i amb domini del propi control.

Escola acollidora:

Un dels objectius prioritaris com escola acollidora és el respecte a les diferències per no convertir-les en desigualtats. Per això eduquem en la diversitat i per la diversitat potenciant els valors de la pluralitat, el respecte i la tolerància.
En definitiva, entre tots fem que l’escola sigui un lloc de benestar i de vivències compartides que es mostri sempre en la seva cara més amable i acollidora.

Escola democràtica:

Facilita les vies de comunicació necessàries perquè tots els estaments vinculats al centre (famílies, alumnes, mestres, altres treballadors, estaments, etc.) puguin participar en tot allò vinculat al fet educatiu.

Escola socialitzadora i integradora:

Educa per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, no prioritzant la competitivitat, vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre les persones sigui quina sigui la seva procedència.

Respecte al desenvolupament individual:

Ensenya a desenvolupar les aptituds i capacitats personals de cadascú, tenint en compte els trets individuals que ens fan únics.

Actitud d’investigació i esperit crític:

Fomenta la investigació, la observació, l’anàlisi, la síntesi, l’auto-avaluació i la presa de decisions. Volem aconseguir persones amb esperit crític i capaces de treure conclusions.

Aprenentatges significatius i funcionals:

Propicia un espai d’aprenentatge en el qual ha d’estar sempre present :

 • allò que sabem
 • què volem aprendre
 • on trobarem la informació
 • com la processarem
 • què hem après

Promoció de valors socials, de convivència i de relació:

Facilita i promou els recursos, pautes, eines i normes que ajudin a l’adquisició dels valors necessaris per a una bona convivència tant en l’àmbit personal com social, dins i fora de l’escola.

Participació activa de tots els membres del centre:

Viure en un entorn en el qual tothom es senti part integrant i implicada, amb les responsabilitats vinculants pròpies de cada moment: alumnes pares mestres monitors personal dels diferents serveis (administració, consergeria, menjador, neteja, etc.)

Escola Formadora:

Està oberta per acollir estudiants en pràctiques procedents de les diferents universitats i altres professionals o institucions que realitzin estudis, projectes o treballs de camp.

Escola respectuosa amb l’entorn i el medi ambient:

Treballa en un ambient de consciència cap a una gestió sostenible de tota mena de recursos: energies, residus, mobilitat, natura, entorn…