Consell Escolar

Òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats.

El Consell Escolar funciona en sessions plenàries o bé en comissions:

• Comissió Permanent
• Comissió Econòmica
• Comissió de Convivència

Està format per:

• Director/a del centre que n’és el President/a
• El/la Cap d’Estudis
• Un representant de l’Ajuntament
• Representants del Claustre de Professors
• Representants de pares i mares o tutors d’alumnes
• Un representant del PAS.
• Un representant de l’AMPA
• El/la Secretari/a del centre que actua de secretari del Consell amb veu i sense vot.

El Consell Escolar del centre està format pels següents representants:

Presidenta: Anna Soler Muxach
Cap d’estudis: Mireia Planas Vila
Secretària: Maribel Gonzàlez Orozco

Sector pares i mares:

 • Joaquim Tió Casas
 • Sònia Saiz Roca
 • Montse Girabent Jolis
 • Gemma Castella Vilanova

Representant AMPA:

 • Anna Vilella Rota

Sector mestres:

 • Maira Rufí Vilà
 • Katiuska Rodríguez García
 • Carles Casacuberta Vilardell
 • Eugènia Macià Porta
 • Roser Colomé Viscasillas
 • Mireia del Olmo Casellas

Serveis i administració:

 • Laura Sabata Pujols

Representant Ajuntament:

 • Elisabet Franquesa Roca

ADJUNTEM FULL-RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 17-10-2019

resum_Consell_Escolar_7-10-19

PRESSUPOST ESCOLA SALARICH 2019

Pressupost_2019