Documents

Per tal de que ens conegueu una mica més, aquí podeu trobar:
Un resum del Pla Anual en el que s’hi recull tot el que es durà a terme a la nostra escola partint de les propostes de millora que els mestres van planificar en relació als resultats acadèmics del curs passat: objectius dels cicles, sortides, projectes, campanyes… i moltes coses més!
Podeu consultar el nostre Projecte Lingüístic de Centre en el que s’especifica el tractament que l’escola fa de les tres llengües: català, castellà i anglès.

També podeu veure les NOFC.  Són  les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del Projecte Educatiu. És el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura, defineix els vincles, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola, fixa els procediments, adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre.

Per últim trobareu una mostra de la Carta de Compromís que tots heu signat