Consell escolar

Òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats.

El Consell Escolar funciona en sessions plenàries o bé en comissions:

 • Comissió Permanent
 • Comissió Econòmica
 • Comissió de Convivència

 

Està format per:

Director/a del centre que n’és el President/a

 • El/la Cap d’Estudis
 • Un representant de l’Ajuntament
 • Representants del Claustre de Professors
 • Representants de pares i mares o tutors d’alumnes
 • Un representant del PAS.
 • Un representant de l’AMPA
 • El/la Secretari/a del centre que actua de secretari del Consell amb veu i sense vot.


El consell escolar
 del centre està format pels següents representants:

Presidenta: Anna Soler

Cap d’estudis: Mireia Planas

Secretària: Maribel Gonzàlez Orozco

Sector pares i mares:

 • Victor Huertas
 • Sílvia Serra
 • Anna Castany
 • Gemma Castellà
 • Montse Girabent

Representant AMPA:

 • Sònia Saiz

Sector mestres:

 • Sílvia Bretxa
 • Helena Vilamala
 • Marina Sabatés
 • Roser Colomé
 • Mireia Del Olmo
 • Eugènia Macià

Serveis i administració:

 • Laura Sabata

Representant Ajuntament:

 • Àlvar Solà